ประสิทธิ์ แก้วใหม่ รับประกาศเกียรติคุณผู้รับราชการครบ 20 ปี ประจำปี 2552

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แก่นายประสิทธิ์  แก้วใหม่ ลูกจ้างประจำ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่รับราชการครบ 20 ปี ประจำปี 2552 ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2542  โดยจะต้องมีคุณสมบัติ  เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  มีความประพฤติเรียบร้อย  อยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม  ซึ่งผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ นายประสิทธิ์  แก้วใหม่ ลูกจ้างประจำ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นฯ เพื่อเป็นการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน    ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงได้มอบประกาศเกียรติคุณฯ ดังกล่าว

ประสิทธิ์  แก้วใหม่ เริ่มรับราชการ ณ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ. 2531 จนถึงขณะปัจจุบันมีอายุ 53 ปี เป็นที่รู้จักของเพื่อน ๆ ทั้งที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ จากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงาน ประสิทธิ์ เป็นผู้ที่ทำงานด้วยความเสียสละ เสมอต้นเสมอปลาย  อ่อนน้อมถ่อมตน แจ่มใส อารมณ์ดี เป็นผู้ที่เริ่มเวลาทำงานตั้งแต่ 6 โมงเช้าและจะเลิกงานหลังจาก 17.00 น. ของทุกวัน
ประสิทธิ์ มีหลักในการทำงานว่า  หน้าที่และความรับผิดชอบต้องเป็นหัวใจหลักของการทำงาน

Related Post

One Comment

  • · Edit

    ขอแสดงความยินดีด้วยนะเพื่อน ที่ปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยม กระทั่งได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ขอให้มีความเจริญงอกงาม ไพบูลย์ในชีวิตราชการตลอดไปนะเพื่อน__ ราเชน สังข์เพชร บรรณาธิการ นสพ.เสรีนิวส์ ประจำ จ.ราชบุรี โทร. 080-2893280

    Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.