เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558

เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2558 ของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน และโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2558 โดยมี นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต และคณะครู-อาจารย์ เข้าร่วม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดอบรมค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน สำหรับครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน และโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) เข้ารับการอบรม จำนวน 196 คน ครูควบคุม จำนวน 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ได้ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ได้ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เยาวชนสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกมารยาทชาวพุทธ การศึกษาธรรม 4 ฐาน เรื่องการเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ การเป็นศิษย์ที่ดีของครู เยาวชนไทยกับการห่างไกลอบายมุข กรรมและการให้ผลของกรรม การทำวัตรเช้า-เย็น การบรรยายธรรม “หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พิธีสู่ความเป็นชาวพุทธบุตร การบรรยายธรรม “หลักการสร้างสัมพันธภาพในสังคม” พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่ (ตักบาตรความชั่ว) เป็นต้น

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855676834507312.1073741982.136367659771570]

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.