อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการ อบจ.แห่งการให้บริการด้านภาษี

อบจ.ภูเก็ตเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.แห่งการให้บริการด้านภาษี ณ ศาลาบริการหน้าอาคารใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีรยุทธ์ ประเสริฐผล ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

ศาลาแปดเหลี่ยม
ศาลาแปดเหลี่ยม

นายธีรยุทธ์ ประเสริฐผล ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการ อบจ.แห่งการให้บริการด้านภาษี ได้นำมาซึ่งการก่อสร้าง ศาลาแปดเหลี่ยม ห้องน้ำ ห้องสุขา (ชายหญิงและคนพิการ) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมพื้นที่ 950 ตารางเมตร ณ ศาลาบริการ หน้าอาคารใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 1,356,136.28 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนผู้เสียภาษี เป็นแหล่งข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารของ อบจ.ภูเก็ต และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้เสียภาษี ในการนำเงินภาษีกลับมาพัฒนาท้องถิ่น ด้วยในแต่ละปี สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บและจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต มียอดรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในขณะนั้น ได้จัดเก็บและจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับ อบจ.ภูเก็ต เป็นจำนวนถึง 264,410,645 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่และจิตสำนึกในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อนค่อนข้างสูง จึงขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว”

ทางด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.แห่งการให้บริการด้านภาษี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นความสำคัญของประชาชนผู้เสียภาษี ได้นำเสนอโครงการ อบจ.แห่งการให้บริการด้านภาษี ประกอบด้วย ศาลาแปดเหลี่ยม ห้องน้ำ ห้องสุขา (ชายหญิงและคนพิการ) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารอเสียภาษี และเห็นความสำคัญของการนำเงินภาษีกลับคืนสู่ประชาชนที่มาติดต่องานราชการให้ได้รับความสะดวกในการใช้สถานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณท่านขนส่งจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ให้การสนับสนุนทำหน้าที่จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน เพื่อจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ทำให้องค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต มีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อนในแต่ละปี เป็นเงินกว่า 250 ล้านบาท (ปี 2552 เป็นเงิน 264,410,645.76 บาท) (ปี 2553 เป็นเงิน 269,097,604.59 บาท) (ปี 2554 ถึงเดือน พฤษภาคม เป็นเงิน 219,688,561.97 บาท) และร่วมสนับสนุนโครงการ อบจ.แห่งการให้บริการด้านภาษี ทำให้ประชาชนได้รับบริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการมาติดต่อราชการ และเสียภาษีให้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง หากจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะได้ร่วมกันดูแลรักษาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

Share:

Related Post

Leave a Reply