อบจ.ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาจำนวน 11 ทุน เน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวน 11 ทุน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2552 สมัยที่สอง(ครั้งที่ 3) โดยมีนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต และเหล่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ตามที่นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่ว ถึง โดยการจัดการศึกษาให้แกนักเรียนในระดับปริญญาตรี ในวันนี้ ทางองค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 11 ทุน ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท(ตามที่จ่ายจริง ) ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ค่าบำรุงทางการศึกษาหรือค่าหน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ซึ่งในวันนี้ผู้ที่ได้รับทุนนั้น มี2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 4 ทุน ได้แก่ นางสาวรูสนา สาอิ นางสาวกิตติกานต์ กาญจนะ นางสาวจิราพร ชาญเชิงศิลปกุล และนางสาวมลิวัลย์ พงษ์เดช ส่วนอีก 7 ทุน เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้แก่ นางสาวธัญญารัตน์ นัยนา นางสาววิไลรัตน์ มีแสง นางสาวนิรมล ชนเขต นางสาวอรวรรยา สืบโสตร นายเกรียงศักดิ์ โชติอัคคี นายศุภชัย ทองนอก และนางสาวภัทราวดี อโนพันธ์ ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบ ร้อย

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.