อบจ.ภูเก็ต มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่ผู้พิการ

อบจ.ภูเก็ต มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่ผู้พิการ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ตัวแทนผู้พิการจังหวัดภูเก็ต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ Rich Wheelchair Project สโมสรโรตารี่ทุ่งคา และบริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งมี นพ.ศักดิ์ แท่นชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นพ.วิวัฒน์ คีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ทีมงานจากสถาบันการเด็กราชนครินทร์ ผู้แทนองค์การ Wheels for the world (Join and Friends) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม โดยมี นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นให้กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคคลเหล่านั้น ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการภูเก็ตแคร์ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจจากบุคลากรทางการแพทย์และสหวิชาอื่น ตลอดจนพัฒนาด้านสังคมให้แก่บุคคลเหล่านี้ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและเข้ามาสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ยังเชื่อมต่อไปยังภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลด้านการปฐมพยาบาลและเสริมสร้างสมรรถภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ ขณะเดียวกัน องค์กรเอกชนได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ โดยการบริจาครถเข็นแบบวีลแชร์ ตลอดจนสร้างทางลาดในที่สาธารณะต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ทัดเทียมคนทั่วไป

“จากโครงการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านการแพทย์ จิตวิทยาและสังคมศาสตร์ ในลักษณะผสมผสาน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดแบบองค์รวมให้แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งประสานกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง และสามารถดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยได้อย่างสมดุล เป็นการดูแลสุขภาพโดยชุมชน เพื่อชุมชน และโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เป็นระบบที่มิได้ครอบคลุมเฉพาะแก้ปัญหาความเจ็บป่วย แต่รวมไปถึงการป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหาที่รากฐานของสุขภาพ ซึ่งสัมพันธ์กับการทำมาหากิน สภาพสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับในปีงบประมาณ 2555 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสโมสรโรตารี่ทุ่งคา ได้ดำเนินการค้นหาผู้พิการที่ต้องการรถวีลแชร์ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และสโมสรโรตารี่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

ทางด้าน นพ.ศักดิ์ แท่นชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการอย่างยิ่ง เพื่อให้คนพิการทุกคนในจังหวัดภูเก็ต เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระทางสังคม ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ทำโครงการร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต โดยสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนติดเตียงและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาทิ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เครื่องดูดเสมหะ ไม้เท้า ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้พิการ เช่น ผ้าอ้อมอนามัย ยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น สำหรับโครงการนี้ เป็นการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการทางกาย ซึ่งขอรับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และสโมสรโรตารี่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสนับสนุนรถเข็น วีลแชร์ จำนวน 43 คัน พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ สำหรับผู้พิการ ประกอบด้วย เก้าอี้อาบน้ำ เก้าอี้ ห้องน้ำ ไม้ค้ำยัน และโรลเลเตอร์ รวมจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดที่นำมาแจกจ่ายในครั้งนี้ 85 ชิ้น” นพ.ศักดิ์ กล่าว

สำหรับการมอบรถเข็นคนพิการในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การตรวจประเมินเด็กและคนพิการที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ โดยแพทย์และนักกายภาพบำบัด จากนั้นคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับความพิการ โดย ทีมงานจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และองค์การ Wheels for the world จำนวน 13 คน ร่วมกันปรับอุปกรณ์รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยความพิการ พร้อมทั้งดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.