อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ตำบลเชิงทะเล

อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ตำบลเชิงทะเล

อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ตำบลเชิงทะเล

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ อบจ.สัญจร นายสุพัฒน์ อธิอุดมผล ประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงทะเล และนายไชยรัตน์ วัตรสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะจากเทศบาลตำบลเชิงทะเลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วม

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “งาน อบจ.สัญจร เป็นงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นยุคใหม่ โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ข้างที่ทำการ อบต.เชิงทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้พบปะกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลเชิงทะเลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน ซึ่งลักษณะงานเป็นการนำงานภารกิจในหน้าที่ขององค์กรมาออกหน่วยให้บริการฟรีแก่ประชาชน เช่น ตรวจสุขภาพ แจกพันธุ์ไม้ แจกแว่นสายตา การรักษาสัตว์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ตัดผม สอนวิชาชีพ การให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านต่างๆ จำหน่ายสินค้าราคาธงฟ้า และบริการอื่นอีกมากมาย รวมทั้งเสริมสร้างความสุขให้แก่ประชาชน

นอกจากนี้ ในงาน อบจ.สัญจร ครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมบันเทิงเพื่อเป็นนันทนาการมอบความสุขให้แก่พี่น้องประชาชน โดยนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งเป็นลูกหลานของท่าน อสม. ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลได้มาแสดงออกถึงความสามารถพิเศษ รวมถึงยังมีการแสดงวงดนตรีของนักโรงเรียนบ้านบางเทามาให้ได้รับชมรับฟังกันตลอดงาน อีกทั้งยังมี “เวทีประชาคม” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีพูดคุยเสวนารับฟังความคิดเห็น และปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาจัดบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชน”

ด้าน นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่สัญจรมาที่ตำบลเชิงทะเล ซึ่งกิจกรรมในงาน อบจ.สัญจร ครั้งนี้ มีความสำคัญ 4 ประการ คือ 1.บริหาร ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดี มองชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง กระจายมายังชุมชนและตำบล 2.บริการ ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้เป็นผู้ประสานให้หน่วยงานต่างๆ ได้มาให้บริการพี่น้องประชาชน 3.ส่วนร่วม คือ นอกจากเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ได้ร่วมกันแล้ว ยังมีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 4.ส่วนรวม คือ ชุมชนของเราได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ อยากฝากพี่น้องประชาชนว่า ไม่ว่าจะคิด พูด หรือมุ่งหมายอย่างไร ให้ยึดส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยให้เกิดประโยชน์และความสุขไปพร้อมกัน ผมคิดว่ากิจกรรม อบจ.สัญจร ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยสมบูรณ์ ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงานของ อบจ.ภูเก็ต ทุกท่าน ที่ได้รังสรรค์ให้งานนี้เกิดขึ้น ขอบคุณผู้บริหารตำบลเชิงทะเลทุกภาคส่วน รวมทั้งขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลเชิงทะเล ที่มาร่วมงาน และขออวยพรให้งาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ อบจ.ภูเก็ต ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.