สภาอบจ.ภูเก็ต อนุมัติงบรายจ่ายปี 53 จำนวน 700 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2552 ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2552 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) มีคณะผู้บริหารนำโดยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ญัติติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 (ต่อในวาระที่ 2 และวาระที่ 3) ญัติติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2553 (ต่อในวาระที่ 2 และวาระที่ 3) ญัติติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551 และญัติติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)

ทั้งนี้สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ตได้ลงมติให้ความเห็นชอบญัติติต่างๆ ที่ได้มีการเสนอเข้ามา โดยในส่วนของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2553 ของ อบจ.ภูเก็ต ตั้งไว้ จำนวน 700 ล้านบาท  ประกอบด้วย ด้านบริหารทั่วไป มี 2 แผนงาน คือ แผนงานบริหารทั่วไป กับแผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้านบริการชุมชนและสังคม มี 6 แผน งาน คือ แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สุดท้ายด้านการดำเนินงานอื่นๆ คือ แผนงานงบกลาง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.