สภาอบจ.ภูเก็ต อนุมัติงบรายจ่ายปี 53 จำนวน 700 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2552 ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2552 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) มีคณะผู้บริหารนำโดยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ญัติติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 (ต่อในวาระที่ 2 และวาระที่ 3) ญัติติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2553 (ต่อในวาระที่ 2 และวาระที่ 3) ญัติติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551 และญัติติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)

ทั้งนี้สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ตได้ลงมติให้ความเห็นชอบญัติติต่างๆ ที่ได้มีการเสนอเข้ามา โดยในส่วนของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2553 ของ อบจ.ภูเก็ต ตั้งไว้ จำนวน 700 ล้านบาท  ประกอบด้วย ด้านบริหารทั่วไป มี 2 แผนงาน คือ แผนงานบริหารทั่วไป กับแผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้านบริการชุมชนและสังคม มี 6 แผน งาน คือ แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สุดท้ายด้านการดำเนินงานอื่นๆ คือ แผนงานงบกลาง

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x