อบจ.ภูเก็ต รับฟังประชาชน ต่อ โครงการออกแบบระเบียงกระจก หาดสุรินทร์

อบจ.ภูเก็ต รับฟังประชาชน ต่อ โครงการออกแบบระเบียงกระจก หาดสุรินทร์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การนำเสนอโครงการออกแบบระเบียงกระจก หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต โดย นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายสิน คหาปนะ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอถลาง เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้จัดทำโครงการออกแบบระเบียงกระจก หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ ของชาวภูเก็ต (Phuket New Landmark) ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พัฒนาคุณภาพ และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งข้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้จังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และแผนพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต

โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัด หน่วยงานในระดับอำเภอ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องต่อความต้องการของคนในพื้นที่ชาวภูเก็ตและตอบสนองส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างจุดหมายตา รวมทั้งเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.