อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ ภูเก็ตสุจริต ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ ภูเก็ตสุจริต ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.20 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ภูเก็ตสุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. กล่าวรายงาน และนายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียเมืองถลาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 6 นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 5 นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะครู และโรงเรียนเมืองถลาง เข้าร่วม

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต พร้อมตระหนักถึงผลของการกระทำการทุจริต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรม “ภูเก็ตสุจริต” ไปประยุกต์ใช้ เกิดทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ชื่อสัตย์ พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ภูเก็ตสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะการเฝ้าระวังการทุจริต ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมปลุกจิตสำนึกสร้างกระแสต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมคุณธรรม มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสาต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.