อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือก อปท. ต้นแบบ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือก อปท. ต้นแบบ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับอำเภอ และพิจารณาคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบระดับจังหวัด ตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี พ.ศ.2565 จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

สำหรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีอำนาจหน้าที่อำนวยการ ประสาน และบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พิจารณากลั่นกรองเอกสารผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับอำเภอ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.