อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 คณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เห็นสมควรให้ดำเนินการจดทะเบียนกองทุนสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็น “มูลนิธิโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” เพื่อรองรับการเติบโตของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งหากดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิสำเร็จจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป เนื่องจากมูลนิธิเป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อ

สาธารณประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับผู้ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ชุดแรก พิจารณาที่มาของทุนเริ่มแรก พิจารณาเรื่องสถานที่ตั้งของมูลนิธิเพื่อความสะดวกและความเหมาะสม ณ สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต เลขที่ 5 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รวมถึงพิจารณาร่างระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ว่าด้วย การเงิน การบัญชี ทรัพย์สิน และการเก็บรักษาทรัพย์สิน และร่างระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อใช้เป็นระเบียบของมูลนิธิต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.