อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร” โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือ นายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

สําหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 700 คน โดยได้รับเกียรติจาก พระวิทยากร พระใบฎีกาปิยะ อัตถยุตโต เจ้าอาวาสวัดบางเสียด จังหวัดพังงา และนายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล ข้าราชการบํานาญ อดีตผู้อํานวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ แนวคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ร่วมกัน เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสํานึกการเป็น ข้าราชการที่ดี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย นําหลักธรรมคําสอนทางศาสนาไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะทําให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวว่า การเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานให้แก่บุคลากร เป็นสิ่งที่ต้องกระทําควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จะทําให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐาน และความเชื่อมั่นในการให้บริการประชาชน

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกการเป็นข้าราชการที่ดี นําหลักธรรม คําสอนไปปรับใช้ในกํารดําเนินชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.