อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ Q-info” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ตึก 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ปัญหาคุณภาพการศึกษาและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ระบบสารสนเทศ Q-info เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการทำงานของครูในการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต ได้

การจัดอบรมในครั้งนี้ เห็นได้ถึงความตั้งใจของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่จะนำเสนอความรู้ที่สำคัญให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้เพื่อนำกลับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ต่อไป”

ด้าน นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ระบบสารสนเทศ Q-info เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สู่ Smart Education รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบสารสนเทศ Q-info เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.