องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 1

วันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 1 โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
ทั้งนี้การประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่วาระที่ 1 ประธานแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 และวาระที่ 2 กระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กระทู้ถามเรื่องโรงพยาบาลองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต นายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กระทู้ถามเรื่องไลฟ์การ์ด นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กระทู้ถามเรื่องการศึกษานานาชาติโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กระทู้ถามเรื่องประตูเมืองภูเก็ต Gateway และวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ


นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ประตูเมืองภูเก็ต มีการพัฒนามาหลายปี จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ได้มีการลงพื้นที่พัฒนาประตูเมืองภูเก็ต Gateway และมีการวางแผนแบบแปลนการก่อสร้างปรับปรุงประตูเมืองภูเก็ต เพื่อเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตอันใกล้นี้ โดยการดำเนินงานก่อสร้างห้องน้ำประตูเมืองภูเก็ต จำนวน 1 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เมษายน 2561 งานก่อสร้างอาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 หลัง อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ว่าทำสัญญาได้ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 งานก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นเต่า ความยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง ซุ้มจำหน่ายสินค้าชุมชน ขณะนี้ได้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา งบประมาณ งานก่อสร้างป้ายเสาสูงอยู่ระหว่างดำเนินการปรับรูปแบบป้าย และการประมูลร้านจำหน่ายสินค้าภายในอาคารประตูเมือง อยู่ระหว่างการขอเช่าพื้นที่จากธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ทั้งนี้ได้การก่อสร้างที่ลานจอดรถให้กับนักท่องเที่ยวและปัญหาอื่นๆ นั้นหารือในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ในส่วนของกะทู้ถามอื่นๆทางปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ก็ไดมีการตอบคำถามตามที่สมาชิกได้มีการตั้งกระทู้โดยทาง อบจ.ได้มีการดำเนินโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ในบางเรื่องก็มีปัญหาบ้างซึ่งทางอบจ.ก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่วางไว้ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.