อบจ.จัดประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561-2564

อบจ.จัดประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561-2564

วันที่ 1 ส.ค. 60 ที่ศาลาประชาคม อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการและภาคประชาคมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความต้องการของประชาชนในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2561-2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561-2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561-2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561-2564
นายวัชรินทร์ กล่าวว่า การจัดเวทีประชาคมในวันนี้เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ว่ามีความต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตตรงตามความต้องการของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทาง อบจ. จะได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน เพื่อตอบสนองในด้านการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกด้านต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.