มติที่ประชุม ส.อบจ.ภูเก็ตเลือกนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ นั่งกรรมการผู้แทน อบจ.

มติที่ประชุม ส.อบจ.ภูเก็ตเลือกนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ นั่งกรรมการผู้แทน อบจ.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.พ.60 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ทำหน้าที่ประธานการประชุมสมภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยแรก โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วม

โดยเริ่มต้นการประชุมในวาระแรกคือเป็นเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ อบจ.ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา วาระที่ 2 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตระหว่างเดือนสิงหาคม- พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ส.อบจ.ภูเก็ตเลือกนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ นั่งกรรมการผู้แทน อบจ.ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ส่วนวาระที่ 3 เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อขอมติในที่ประชุม ประกอบด้วยการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยนายประสิทธ์ สินเสาวภาคย์ ส.อบจ.เขต อ.เมืองภูเก็ตเสนอชื่อนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ส.อบจ.เขตตำบลวิชิตและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าแข่งขันทำให้มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ยังมีญัตติการขออนุมิติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ของกองการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อนำไปติดตั้งระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติที่ประตูเมืองภูเก็ต รองรับการท่องเที่ยว ญัตติติขอความเห็นชอบให้วัดโฆษิตวิหาร ใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ของกองการศึกษาฯ ญัตติการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 สมัยที่สอง และญัตติการกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งญัตติทั้งหมดได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.