อบจ.ภูเก็ตสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่าย 19 อปท.

อบจ.ภูเก็ตสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่าย 19 อปท.

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Clinic Center)
โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ,นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 องค์กรในจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ ผู้แทนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยในครั้งนี้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การจ่ายขาดเงินสะสม ,โครงการที่อบจ.ภูเก็ตได้ดำเนินการ/บูรณาการร่วมกับ อปท.ในปีที่ผ่านมาและโครงการพัฒนา อปท.ที่จะประสานแผนกับ อบจ.ภูเก็ต ปี 2561 โอกาสนี้
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Clinic Center) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด ผู้แทนประชาชนให้เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมและเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ขอฝากให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันทำงานโดยเฉพาะ โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณไปแล้วนั้นก็อยากให้ท้องถิ่นต่างๆ เร่งดำเนินการโดยประสานงานระหว่างกัน เพื่อให้ทุกโครงการเป็นไปมาตามเกณฑ์ที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
โอกาสนี้ได้มีการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตด้วย ในการที่จะร่วมกันกำจัดขยะและลดจำนวนขยะให้ลดลงร้อยละ 5 ตามนโยบายรัฐบาล
สำหรับโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Clinic Center) จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่หลักในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือ เน้นหลักการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชน สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ง มีองค์กรหรือกระบวนการที่ชัดเจนในการดำเนินการด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดำรงเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมเพื่อสังคมไทยมีความสามัคคีและสันติสุขที่ยั่งยืน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.