อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.00-12.30 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและการมีส่วนร่วมในสังคม โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องแผนผังการจัดงาน กิจกรรมบนเวที และร่างกำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 สำหรับรูปแบบการจัดงาน มีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต, วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต, โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต, โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ, โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ, โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน, โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา เป็นต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.