“อบจ.ภูเก็ต” เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2554 สมัยที่ 1

อบจ.ภูเก็ตเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายชวลิต ณ นคร นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต และคณะแพทย์ผู้บริหาร โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยวิสามัญประจำปี 2554 สมัยที่ 1 โดยมี นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีกล่าวถึงรายงานผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในรอบปีงบประมาณ 2553 ซึ่งกองช่าง ได้มีการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (GIS) ข้อมูลแหล่งน้ำ ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (GIS) ข้อมูลแหล่งน้ำ จำนวน 1 ระบบ แก้ไขเป็นจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (GIS) ข้อมูลแหล่งน้ำ ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (GIS) ข้อมูลแหล่งน้ำ จำนวน 1 ระบบ ส่วนโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของจังหวัดภูเก็ต (ระบบประปา) เขตอำเภอถลาง ตั้งไว้ 680,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดบ่อน้ำตื้น พร้อมติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ ตามรายละเอียดคือ ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.80×2.00 เมตร พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) จำนวน 2 ตู้ แก้ไขเป็น ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.80×2.00 เมตร พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส (1.5 KW) จำนวน 2 ตู้ งานเดินท่อประปา (พีวีซี) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 550 เมตร แก้ไขเป็น งานเดินท่อประปา (พีอี) ขนาด 90 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร ท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 440 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบ SUBMERSIBLE ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) จำนวน 2 เครื่อง แก้ไขเป็น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบ SUBMERSIBLE ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส (1.5 KW) จำนวน 2 เครื่อง ในส่วนของกองสาธารณสุข โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 15,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า W8o x D16o x H75 cm จำนวน 1 ตัว แก้ไขเป็น โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W16o X D8o X H75 cm พร้อมโต๊ะข้าง จำนวน 1 ชุด

นอกจากนี้มีญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับเงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตรและเงินสมทบและชดเชยกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครู เพื่อส่งคืนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 รวมถึงได้มีการตอบข้อซักถามด้านการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ในประชุมด้วย

Related Post

พิธีสักการะพระศากยมุนีศรีพิทักษ์สันติราษฎร์ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2560

พิธีสักการะพระศากยมุนีศรีพิทักษ์สันติราษฎร์ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2560

วันที่ 17 ต.ค. 60 ที่ตำรวจภูธรภาค 8 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

Leave a Reply