นายก อบจ.ภูเก็ต ประธานพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ต.ป่าคลอก

นายก อบจ.ภูเก็ต ประธานพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ต.ป่าคลอก

IMG_8840

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียนบ้านพารา ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ตําบลป่าคลอก โดย นายคํารณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เขตพื้นที่ตําบลป่าคลอก
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายสมาน คนึงการ อิหม่ามมัสยิดบ้านพารา และนายปัญญา สําเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลป่าคลอก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมี นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้นําชุม และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ตําบลป่าคลอก งบประมาณ 5,000,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และได้ดําเนินการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 14 เมตร ณ บริเวณโรงเรียนบ้านพารา ตําบลป่าคลอก แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาแก่นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมจารีตประเพณีให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

IMG_8852

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต มีนโยบายในการส่งเสริมด้านการศึกษาโดยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต ให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน สนับสนุนให้โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ทั้งโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เทศบาล และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC จัดให้มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

อบจ.ภูเก็ต จึงได้มีโครงการในการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลายโครงการ และได้ก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมจริยธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น

 • อาคารศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม บ้านพารา ตําบลป่าคลอก งบประมาณ 5,000,000 บาท
 • อาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา 3,188,000 บาท
 • อาคารศูนย์อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลามประจํามัสยิดดารุสลาม บ้านบางดุก 4,684,000 บาท
 • อาคารศูนย์จริยธรรมและพิพิธภัณฑ์มัสยิดมูการ์ร่ม 9,500,000 บาท
 • อาคารศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านบางชีเหล้า 3,000,000 บาท
 • อาคารศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านหมากปรก 4,500,000 บาท
 • อาคารศูนย์อบรมพัฒนาเยาวชนและสตรี ตําบลไม้ขาว 2,500,000 บาท
 • อาคารศูนย์จริยธรรมป่าตอง 2,900,000 บาท
 • ศูนย์การเรียนรู้ ตําบลป่าคลอก 3,000,000 บาท
 • ก่อสร้างศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม อําเภอถลาง 2,500,000 บาท
 • ก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม ประจําจังหวัดภูเก็ต 55,000,000 บาท

นายคํารณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอเป็นตัวแทนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ขอบคุณท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา และสร้างอาคารหลายอาคารให้กับมัสยิด โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบประมาณไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ทําให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้รับการพัฒนาความรู้เข้าสู่ระดับสากล สามารถนําความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและพัฒนาตนเองในระดับต่อไป”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.