ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่กองร้อยชุดควบคุมฝูงชน

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่กองร้อยชุดควบคุมฝูงชน

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่กองร้อยชุดควบคุมฝูงชนเพื่อพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุชุมนุมฉุกเฉิน
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่กองร้อยชุดควบคุมฝูงชนเพื่อพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุชุมนุมฉุกเฉิน

พ.ต.อ.วีรวัฒน์ จันทรวิจิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมชุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนจังหวัดภูเก็ตจำนวน 152 คนเข้าร่วมซึ่งมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน 3 วันตั้งแต่วันที่  26-28 กันยายนนี้ โดยกิจกรรมมีทั้งการบรรยายความรู้ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ การทบทวนกรณีศึกษาการปฏิบัติของกองร้อยควบคุมฝูงชน ฝึกปฏิบัติยุทธวิธีพื้นฐานการักษาความปลอดภัยและการควบคุมฝูงชน ฝึกปฏิบัติการควบคุมฝูงชนขนาดเล็กและขนาดกลาง ฝึกปฏิบัติรูปขบวนและอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ฝึกปฏิบัติชุดควบคุมฝูงชนเคลื่อนที่เร็วและแบ่งกลุ่มสัมมนาการฝึกสถานการณ์สมมุติ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคมที่ผ่านมามีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ซึ่งสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตการชุมนุมประท้วงมีลักษณะเป็นเครือข่ายองค์กร มีการพัฒนารูปแบบการชุมนุม โดยการใช้อาวะ ใช้เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ เข้ามาเป็นแนวร่วมในการชุมนุมมากขึ้น ดังนั้นการใช้กำลังควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสากลโดยเคร่งครัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจแผนการรักษาความสงบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำแนวทางการควบคุมฝูงชนของสหประชาชาติมาศึกษาและพัฒนาปรับปรุงเป็นหลักสูตรกองร้อยควบคุมฝูงชนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการควบคุมฝูงชนให้แก่หน่วยงานต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ขึ้นตลอดจนการเตรียมการฝึกทดแทนข้าราชการตำรวจในสังกัดผู้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วแต่มีการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดอื่นรวมทั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัดและข้าราชการตำรวจที่บรรจุใหม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมฝุงชนแบบมืออาชีพ ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างแท้จริง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.