ภูเก็ตจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจําปี 2558

ภูเก็ตจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจําปี 2558

DSC_1005

ภูเก็ตจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจําปี 2558 รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2558 โดยจัดขึ้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 500 คนเข้าร่วม

สําหรับการจัดงานในครั้งนี้สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ได้ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น

DSC_0994

ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในฐานะประธานจัดงานวันสหกรณ์ในครั้งนี้กล่าวว่า เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตทุกๆสหกรณ์ได้ร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อร่วมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่เป็นผู้ริเริ่มและนําระบบสหกรณ์ มาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ จะได้แสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดภูเก็ตและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เรื่องสหกรณ์ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนจากสหกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการดําเนินการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตให้เติมโตและเข้มแข็งต่อไป.

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.