สำนักพระราชวัง ร่วมกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต ถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี

สำนักพระราชวัง ร่วมกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต ถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธีและศาสนพิธี ครั้งที่ 5” โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหาร ตัวแทนส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต


ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา เจริญพร และนายณุวัฒน์ ชื่นอารมย์ คณะวิทยากรจากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ระเบียบแบบแผนปฏิบัติของสำนักพระราชวัง ในการจัดพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี แนวปฏิบัติและการใช้ราชาศัพท์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระบรมวงศ์ พระอนุวงศ์ และสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนมีการสาธิตและฝึกการปฏิบัติการจัดพิธีในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 หรือ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 / วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ถือเป็นวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของชาติ ที่สืบทอดมายาวนาน จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนโบราณประเพณีและวัฒนธรรม เช่น วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น อีกทั้ง ม.ราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกๆ ด้าน และให้บริการแก่ชุมชน ดังนั้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงจัดอบรมขึ้นเพื่อนำหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของสำนักพระราชวัง มอบองค์ความรู้และแนวทางในการประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนในภูเก็ต ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบแผนเดียวกัน ทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นต่อไป”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.