ราชภัฏภูเก็ต เสนอ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี ต่อ รมว.วิทย์ฯ

ราชภัฏภูเก็ต เสนอ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี ต่อ รมว.วิทย์ฯ

ราชภัฏภูเก็ตเสนอศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมีต่อรมว.วิทย์ฯ ผลักดันสู่นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน
ราชภัฏภูเก็ตเสนอศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมีต่อรมว.วิทย์ฯ ผลักดันสู่นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีสู่การเป็นห้องตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน พร้อมทั้งตรวจความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคลินิกวิทยาศาสตร์ กับการบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

ผศ.ดร.ประภา กาหยี กล่าวว่า “การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ได้รับการตอบรับจากชุมชน และกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ทำให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และเกิดรายได้ รวมถึงช่วยพัฒนาคุณภาพโดยรวมของชาวบ้าน ถือได้ว่าการดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาการดำเนินงานตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยคาดว่าความสำเร็จจากโครงการดังกล่าว จะทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ได้ใช้บริการผ่านศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดังนั้นการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงาน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ฯในครั้งนี้ เชื่อว่าจะก่อให้เกิดความร่วมมือต่อไป เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ชุมชนและสังคม” อธิการบดี กล่าว

ขณะที่ นายรังสรรค์ พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “คลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต มีการดำเนินงานในภารกิจหลัก 2 ประการ คือ การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี และเสริมสร้างหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้มีการให้คำปรึกษาแก่ชุมชนหลายด้าน ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร ซึ่งผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากในการให้คำปรึกษาของคลินิกฯ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นปีแรกที่เราได้ดำเนินการวางแผนจัดตั้งหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มเพาะเห็นอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนากระบวนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการครัวอันดามัน ส่วนในปี พ.ศ.2559 คลินิกเทคโนโลยี จะพัฒนาและขยายงานห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการวิเคราะห์ ทดสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุม (มผช.) โดยจะพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ โดยจะเป็นผู้ประสานความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อไป”

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857322994342696.1073741985.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.