อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมการจัดงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมการจัดงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมการจัดงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายโอภาส ชอบดี, นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณากำหนดสถานที่การจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยกำหนดจัดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ ในส่วนวัน เวลา พร้อมทั้งรูปแบบรายละเอียดของการจัดโครงการฯ จะมีการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งงาน อบจ.สัญจร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ รับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน จัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน การให้ความบันเทิง และจัดเวทีประชาคม อีกทั้งเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประชาชนทุกภาคส่วน

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.