ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้

ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13.45 น. ที่ห้องทานตะวัน โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิททธิภาพการจัดเก็บรายได้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดภาคใต้ โดย ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมจาก อบจ. 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย นายก อบจ. ประธานสภา อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ปลัด อบจ. ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 150 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้ อบจ. มีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าในเขตจังหวัดจากน้ำมันเบนซิน และน้ำมันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียม จัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากยาสูบ และให้มีอำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม แต่เนื่องจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวในเขตจังหวัดภาคใต้ได้รับการต่อต้านจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ อบจ. ประเภทรายได้จัดเก็บเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ อบจ. ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง อบจ. 14 จังหวัดภาคใต้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปปรับใช้กับพื้นที่ของตน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดเก็บภาษียาสูบ” โดย คุณวีรศักดิ์ แก้วลอยมา หัวหน้ากองธุรการสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “ทิศทางการกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลังและการงบประมาณสู่ท้องถิ่น” โดย  คุณพิมพ์ใจ บัวเกิด ผู้อำนวยการส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง

ด้าน ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รายได้ของ อบจ. เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะรายได้ที่จัดเก็บเอง เป็นรายได้ที่ถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญ เพราะจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองทางการคลังและเป็นพื้นฐานรายได้ในระยะยาว จากการที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ตามขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของ อบจ. และให้การจัดเก็บรายได้ของ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้สามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ระหว่าง อบจ. ในเขตภาคใต้ร่วมกัน

หวังว่าการประชุมในครั้งนี้ จะทำให้ อบจ. 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะรายได้ประเภทจัดเก็บเองมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่นของตนได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต คณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุม และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านทีได้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้http://news.phuketindex.com/government/phuketcity-11-228262.html

Posted by Phuket Journal on Friday, December 18, 2015

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.