อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณศาลากลาง จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณศาลากลาง จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 08.00-14.30 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและการมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ให้เด็กได้แสดงความสามารถและสนุกสนานร่วมกัน รับมอบของขวัญ ของรางวัล พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายดำเนินงาน ฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ ฝ่ายของขวัญของรางวัล ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายยานพาหนะและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงพิจารณาเรื่องแผนผังการจัดงาน กิจกรรมบนเวที และร่างกำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.