หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2558 พร้อมคัดเลือกประธานหอการค้าคนใหม่

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2558 พร้อมคัดเลือกประธานหอการค้าคนใหม่

DSC_0857

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2558 พร้อมคัดเลือกนายสุรชัย ชัยวัฒน์ เป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตคนใหม่นั่งแท่นบริหารระหว่างปี 2558 – 2559

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 58 นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 ของหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สําหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งได้มีการเลือกตั้ง ประธานหอการค้า และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ชุดใหม่ด้วย โดยนายสุรชัย ชัยวัฒน์ ได้รับคัดเลือก เป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ มีวาระในการบริหารงาน 2 ปี ระหว่างปี 2558 – 2559

DSC_0859

สําหรับหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นั้น เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกําไร มีบทบาทในการนําเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุก ๆ ด้าน ในฐานะผู้นําของภาคเอกชนที่สําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด โดยมีการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน รวมถึงภาคท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.