รายงานพิเศษ : โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรภูเก็ต ปี 2561-2563

รายงานพิเศษ : โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรภูเก็ต ปี 2561-2563

ปัจจุบันภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว โครงข่ายทางหลวงของจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุบนเส้นทางและจุดตัดทางแยกต่างๆ ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบวางแผนและเริ่มต้นโครงการพัฒนาเส้นทางจราจร ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ จำนวนกว่า 12 โครงการ แบ่งเป็นช่วงในการดำเนินโครงการ 3 เฟส ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.8 หมื่นล้านบาท

สำหรับในเฟสแรกที่ทาง Phuketindex.com ขอนำเสนอ คือ โครงการระยะกลาง (4-6 ปี) มีกำหนดแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ.2561-2563 จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,734 ล้านบาท

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์-แยกบางคู (แยกบายพาส)

โครงการก่อสร้างอุโมงค์-แยกบางคู (แยกบายพาส)

งบประมาณ : 800 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงการทางภูเก็ต
แผนการดำเนินงาน : เสนอของบประมาณปี 2558 และจะแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

บริเวณสามแยกบางคู เป็นสามแยกระดับดิน ที่เป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) กับทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต และควบคุมการจราจรด้วยระบบสัญญาณไฟบริเวณสามแยก และโดยที่ทางหลวงหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) เป็นถนนสายหลักเข้าสู่เมืองภูเก็ต และทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต เป็นเส้นทางที่จะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของจังหวัดภูเก็ต เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน และแหลมพรหมเทพ เป็นต้น ปริมาณการจราจรบริเวณทางแยกจึงสูงมาก และมีสภาพคับคั่ง โดยเฉพาะช่วงเช้า และช่วงเย็น ดังนั้น

ดังนั้นทางแขวงการทางภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ แยกบางคู (แยกบายพาส) เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรในปัจจุบัน และที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักวิชาการและวิถีชีวิต รวมทั้งออกแบบจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร และวิถีชีวิตน้อยที่สุด สำหรับที่สามแยกบางคูนั้น จะทำเป็นทางลอดในแนวของถนนสาย 402 เดิมที่วิ่งมาจากในเมืองตรงไปสนามบิน เป็นอุโมงค์ขนาด 2 ช่องจราจร

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณห้าแยกฉลอง 

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณห้าแยกฉลอง

งบประมาณ : 834 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงการทางภูเก็ต
แผนการดำเนินงาน : จัดทำประชาพิจารณ์ และอาจจะแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

เทศบาลตำบลฉลอง รายงานว่าการจราจรบริเวณห้าแยกฉลอง ในแต่ละวันมีรถวิ่งผ่านประมาณ 1 แสนคันต่อวัน เพื่อเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งชายหาดกะตะ กะรน ราไวย์ และแหลมพรหมเทพ

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ห้าแยกฉลอง หมายเลข 4021 กับ 4024 กับ 4028 กับถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง) ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ และได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รวมถึงผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไปแล้ว เช่น การเวนคืนที่ดิน เพราะว่าบริเวณห้าแยกฉลองมีข้อจำกัดมาก เพราะบางเขตทางพื้นที่ไม่เท่ากัน และเขตทางมีความกว้างประมาณ 15-20 เมตรเท่านั้น

ทั้งนี้จากการพิจารณา พบว่า ทางเลือกซึ่งเป็นทางลอดขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ ในทิศทางถนนเจ้าฟ้าตะวันตก – ถนนวิเศษ มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยรูปแบบทางเลือกที่ 1 จะเป็นลักษณะทางลอด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ในทิศทางถนนเจ้าฟ้าตะวันตก-ถนนวิเศษ โดยออกแบบให้เป็นถนนระดับดินบริเวณทางแยกยังคงสภาพเป็นวงเวียนเหมือนเดิม ช่วงทางลอดเข้าสู่วงเวียนมีลักษณะเป็นอุโมงค์ปิด บริเวณช่วงปิด ออกแบบด้านบนหลังคาของอุโมงค์เป็นทางระบายน้ำ ลักษณะท่อลอดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนน เจ้าฟ้าตะวันตก เมื่อเขตทางขยายขึ้นแล้วจึงยกระดับเข้าสู่ระดับถนนเดิม เนื่องจากมีข้อได้เปรียบในเรื่องพื้นที่ก่อสร้างค่อนข้างกว้างเมื่อเทียบกับ รูปแบบอื่นๆ ไม่ต้องเวนคืนและไม่บดบังทัศนียภาพ แต่อาจจะมีข้อเสีย โดยมีผลกระทบต่อทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติ แต่ได้มีการออกแบบเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว

เมื่อออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จทางแขวงการทางภูเก็ตจะได้ขอการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากกรมทางหลวง โดยแขวงการทางภูเก็ต คาดว่าจะได้รับงบก่อสร้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการก่อสร้างอาจจะใช้เวลายาวนานถึง 30 เดือน จึงต้องมีการรองรับแผนในการหาเส้นทางเลี่ยงการจราจร

3. โครงการก่อสร้างถนนสายวัดท่าเรือ-พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้ 

โครงการก่อสร้างถนนสายวัดท่าเรือ-พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้

งบประมาณ : 30 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.หลวงชนบท ภูเก็ต
แผนการดำเนินงาน : วางแผนออกแบบโครงการ และอาจจะแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

จังหวัดภูเก็ต โดย สนง.หลวงชนบท ได้ทำการศึกษาตัดถนนเส้นใหม่จากบริเวณสายวัดท่าเรือ ที่จะตัดเชื่อมต่อกับถนนเส้นดังกล่าวได้ คือ จะตัดตรงบริเวณพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้ ไปยังถนนพระภูเก็ตแก้ว บริเวณใกล้ ๆ กับปั๊มน้ำมัน ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ซึ่งสามารถดำเนินการได้บางส่วน แต่บางพื้นที่ก็ต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อน

ทั้งนี้การหารือในเรื่องของการตัดถนนในครั้งนี้เพื่อเป็นการลดความแออัดของการจราจรของถนนเทพกระษัตรี ซึ่งหากมีการดำเนินการได้ก็จะเป็นการเชื่อมถนนที่จะมาจากป่าตอง เข้าถนนเส้นดังกล่าวไปออกยังเส้นที่เลี่ยงอนุสาวรีย์ฯ ได้ ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมีทางเลือกการเดินทางเพิ่มมากขึ้นในการเดินทางไปยังสนามบินหรือออกนอกเมืองและเดินทางไปยังชายหาดป่าตองและพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากเมื่อมีการตัดถนนและปรับปรุงถนนที่มีอยู่ให้เชื่อมต่อและมีมาตรฐานในด้านความปลอดภัยตามวิศวกรรมจราจร ก็จะช่วยบรรเทาจากการแออัดของถนนสายหลักได้เป็นอย่างดี แต่ขณะนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงการเจรจาของเจ้าของที่ดินภาคเอกชนอยู่ส่วนหนึ่ง ถ้ามีการยินยอมก็สามารถดำเนินการได้ โดยทางสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอื่นๆ

4. โครงการตัดถนนบริเวณ จ้อซูกงนาคา แยกซอฟแวร์ปาร์ค

โครงการตัดถนนบริเวณ จ้อซูกงนาคา แยกซอฟแวร์ปาร์ค

งบประมาณ : 70 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.หลวงชนบท ภูเก็ต
แผนการดำเนินงาน : อบจ.สร้างสะพาน ทางหลวงฯสร้างถนน และอาจจะแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.