ภูเก็ตเข้ม! วางมาตรการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง

ภูเก็ตเข้ม! วางมาตรการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2554

จำนวน 37 คน เพื่อรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและพิจารณากำหนดแนวทาง มาตรการแก้ไขในระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าให้หน่วยงานระดับนโยบายรับทราบเป็นระยะๆ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

นอกจากนี้ยังรับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย คณะทำงานด้านแก้ไขปัญหาระบบการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ คณะทำงานแก้ไขปัญหาการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่นักท่องเที่ยว คณะทำงานแก้ปัญหาด้านมัคคุเทศก์ และคณะทำงานแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสียและปัญหาสิ่งปฎิกูล ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดตั้งก่อนหน้านี้

ทั้งนี้คณะทำงานด้านแก้ไขปัญหาระบบการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ นายธีรยุทธ์ ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงาน 2 ชุด คือ คณะทำงานกำหนดราคาค่าโดยสารรถรับจ้างในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งได้มีการประกาศอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะในเขตป่าตองและเดินทางไปยังจุดต่างๆ พร้อมทั้งประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันกับคณะทำงานแก้ไขปัญหารถผิดกฎหมายในพื้นที่กะตะกะรน ซึ่งได้ข้อยุติในการจัดระบบการรับจ้าง โดยกำหนดพื้นที่จอดรถ คิวรถ และจำนวนรถรับจ้างให้ชัดเจน กำหนดการแต่งกายของผู้ขับรถรับจ้างและกำหนดราคามาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งให้เทศบาลตำบลกะรนเป็นผู้กำหนดจุดคิวรถและจำนวนรถในแต่ละคิว แต่จากการตรวจสอบปรากฏว่ามีจำนวนรถและคิวเพิ่มขึ้น จึงจะมีการหารือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 12 กันยายนนี้

นอกจากนี้ยังกำหนดที่จะเปิดเส้นทางสัมปทานเดินรถจากสนามบินภูเก็ตไปยังจุดต่างๆ ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นภูเก็ตที่จะเดินทางจากสนามบินไปยังหาดต่างๆ ที่สำคัญ จำนวน 3 เส้นทาง คือ เส้นทางสนามบิน-หาดสุรินทร์-หาดกมลา เส้นทางสนามบิน-ป่าตอง-กะตะกะรน และเส้นทางสนามบิน-ฉลอง-หาดราไวย์ แต่การเปิดเส้นทางเดินรถใหม่ๆที่ผ่านมามักจะประสบปัญหาการประท้วงจากรถรับจ้างและผู้ที่เสียประโยชน์ ทางขนส่งฯ คิดว่าควรจะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับสัมปทาน และให้สนามบินพิจารณาจุดจอดรถรับจ้างสาธารณะให้มีความสะดวกต่อผู้โดยสารมากกว่าปัจจุบัน

คณะทำงานด้านปัญหามัคคุเทศก์ นายบัวยัน สุวรรณมณี หัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า คณะทำงานฯได้มีการประชุมหารือถึงปัญหามัคคุเทศก์ที่เกิดขึ้น พบว่าไม่ได้เกิดจากตัวมัคคุเทศก์ แต่เกิดจากบริษัทนำเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเปิดดำเนินการโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ดังนั้นในระยะสั้นจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่จะต้องทำด้วยความนุ่มนวลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และในระยะยาวจะต้องมีการพัฒนามัคคุเทศก์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างชาติและจะได้ไม่ใช้เป็นข้ออ้างว่ามัคคุเทศก์ไม่มีศักยภาพ

ส่วนคณะทำงานด้านสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวนั้น ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาร้านเทเลอร์ที่สร้างความรำคาญให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ตื้อให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและใช้บริการ โดยให้หน่วยงานต่างๆ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ขณะที่คณะทำงานแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสียและปัญหาสิ่งปฎิกูล ก็ได้มีการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.