อบต.สาคูร่วมอ.ถลาง ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน                 

อบต.สาคูร่วมอ.ถลาง ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน                 

อบต.สาคูร่วมอ.ถลาง ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน     

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (4 ต.ค. 55) ที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอุดม ศิริพฤกษ์พงค์ ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง นายประวัติ นวลนิรันดร์  ผู้อำนวยการฝึกอบรม นางสาวณฐวิมล โปร่งพันธ์ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงานอำเภอ ถลาง และหน่วยงาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายไชยวัฒน์ กล่าวว่า  ด้วยคณะกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้ให้ความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเป็นแนวทางดำเนินการกิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาชุมชน สังคมและการเทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เป็นการดำเนินกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ ของกิจการลูกเสือชาวบ้าน ให้กับส่วนราชการได้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพรรชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพรรชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารทรงเจริญมพรรษา 60 พรรษา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีธรรม อันเป็นพื้นฐานของกิจการลูกเสือชาวบ้าน การพัฒนาคนไทยให้รู้จักการสร้างคน สร้างชุมชน ตลอดจนการสร้างชาติให้เจริญ  เน้นหนักให้ทุกคนนำเอากฏและคำปฏิยานของลูกเสือมาสร้างความดี มีศีลธรรมระเบียบวินัย ช่วยเหลือสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ตามอุดมการณ์ของลูกเสือชาวบ้าน และให้รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ตามนโยบายของจังหวัด

ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลสาคูอำเภอถลาง จำนวนทั้งหมด 112 คน โดยจะใช้วิธีการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรมตามหลักสูตรลูกเสือชาวบ้าน เป็นระยะเวลา 4คืน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2555

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.