ภูเก็ตโอนเงินให้เกษตรกรปลูกยางพาราแล้ว 1.8 ล้านบาท

ภูเก็ตโอนเงินให้เกษตรกรปลูกยางพาราแล้ว 1.8 ล้านบาท

ภูเก็ตโอนเงินให้เกษตรกรปลูกยางพาราแล้ว 1.8 ล้านบาท

นายชาลี สิตบุศย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราของรัฐบาล โดยดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 ในมาตการเร่งด่วนระยะสั้น เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่ปลูกเปิดกรีดครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ตามที่เปิดกรีดจริงในอัตรา 2,520 บาท/ไร่ โดยให้เกษตรกรยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตามพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน – 15 ตุลาคม 2556 เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ เมื่อแปลงปลูกของเกษตรกรได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางระดับตำบลและได้รับใบรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว โดยเกษตรกรจะได้รับเงินสดที่โอนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

จากการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราของจังหวัดภูเก็ต มีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 2,127 ราย จากเป้าหมายทั้งหมด 4,118 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.65 ขณะนี้เกษตรกรได้ผ่านการตรวจสอบแปลงและรับใบรับรองแล้ว จำนวน 315 ราย 415 แปลง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินให้แก่เกษตรกรแล้วจำนวน 102 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,877,460 บาท
ในการเร่งรัดให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวนี้ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแผนโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเร่งตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรและส่งข้อมูลของเกษตรกรทั้งหมดให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่การเปิดกรีดยางพาราระดับตำบลภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่การเปิดกรีดยางพาราระดับตำบล จะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และจะออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรทั้งหมดได้ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.