อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ปรับปรุงถนนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ปรับปรุงถนนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือโครงการปรับปรุงถนนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทบริเวณใต้แนวทางหลวงชนบทบริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสิทธิโชค เดชภิบาล, นายมนู เขียวคราม, นายประวัติ พิมานพรหม, นายสัญญา สิงห์ศรีดา สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้ สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในภาพรวม โดยการปรับปรุงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทบริเวณพื้นที่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระหว่างตำบลศรีสุนทร-ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อลดปัญหาการจราจรระหว่างเส้นทางไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการว่าจ้างศึกษาออกแบบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ จะรวบรวมข้อมูลและเรื่องเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าฯ/สำนักงานจังหวัด/นายก อบจ./แขวงการทาง/ทางหลวงชนบท/นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ/ที่ดินจังหวัด/ที่ดินอำเภอ/ผู้แทน ส.อบจ./อบต./เทศบาล/ชาวบ้านในพื้นที่ จัดประชุมเจ้าของกรรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อรับทราบเงื่อนไข และแนวทางการพัฒนา จัดลำดับขั้นของความเร่งด่วน ร่วมทำข้อตกลงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การดำเนินการโอน จัดทำโครงการและเข้าแผนพัฒนา 3 ปี ของ อบจ.ภูเก็ต ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ทำการศึกษา EIA หรือ IEE) และจัดตั้งงบประมาณ/ดำเนินการจัดจ้าง

ทั้งนี้ ในส่วนความเป็นมาของโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เกิดจากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูเก็ต เนื่องจากการเดินทาง การท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น  รวมถึงการปรับปรุงโครงข่ายถนน และเพิ่มประสิทธิภาพที่ผ่านมายังไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีโครงข่ายถนนเพิ่มเติม อีกทั้งมีแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในแนวเหนือ-ใต้ มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างถนนใต้แนวสายส่งฯ ซึ่งการดำเนินการได้รวดเร็วนั้น จะเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยตรง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.