เกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันท่องเที่ยวสวนสับปะรด

เกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันท่องเที่ยวสวนสับปะรด

เกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันท่องเที่ยวสวนสับปะรด

วันนี้ (24 ก.ค. 57) ที่แปลงสับปะรดภูเก็ตของนายระวี รองแก้ว ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันท่องเที่ยวสวนสับปะรดภูเก็ต โดยมี นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายระวี รองแก้ว เจ้าของสวนสับปะรดตำบลเทพกระษัตรี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรทำสวนสับปะรดและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม

นายสนิท กล่าวว่า สับปะรดภูเก็ตเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นพืชของดีประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างจากสับปะรดแหล่งอื่น ปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูกจำนวน 2,530 ไร่ เกษตรกร 56 ราย ผลผลิต 12,106 ตัน คิดเป็นมูลค่า 167.06 ล้านบาทต่อปี การผลิตสับปะรดภูเก็ตของเกษตรกรที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาในระบบการผลิตและการตลาด กล่าวคือ คุณภาพผลผลิตไม่สม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน เกษตรกรขาดการวางแผนในการผลิตและการตลาดร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดภูเก็ตได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,138,000 บาท ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพผลิตและการตลาดและสร้างมูลค่าแก่ผลผลิตรวมทั้งประชาสัมพันธ์สับปะรดภูเก็ต

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตจึงกำหนดจัดงานวันท่องเที่ยวสวนสับปะรดภูเก็ตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สับปะรดภูเก็ต ซึ่งเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเป็นพืชของดีประจำจังหวัดภูเก็ต ให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตซึ่งจะนำมาสู่การสร้างรายได้แก่เกษตรกรและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงภาคธุรกิจท่องเที่ยวสู่ภาคเกษตร เป็นการสร้างเลือกใหม่แก่นักท่องเที่ยวในการที่จะได้ชมวิถีชีวิตของเกษตรกร รูปแบบการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้แก่เกษตรกรและสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ตในการที่จะอนุรักษ์อาชีพพื้นที่ทำการเกษตรในโอกาสต่อไป

Related Post

อมารี ภูเก็ต ประกอบพิธีทำบุญฉลองการเปิดให้บริการครบรอบ 35 ปี

อมารี ภูเก็ต ประกอบพิธีทำบุญฉลองการเปิดให้บริการครบรอบ 35 ปี

ภูเก็ต 17 มกราคม 2563 – เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ในการเปิดให้บริการของโรงแรมอมารี ภูเก็ต ตัวแทนผู้บริหาร นำโดย ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.