สัมมนาพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจ “สับปะรดภูเก็ต”

สัมมนาพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจ “สับปะรดภูเก็ต”

สัมมนาพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจ "สับปะรดภูเก็ต"

วันนี้ (19 มิ.ย.) นายสงกรานต์ ภักดีคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดภูเก็ต โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น ที่โรงแรมภูเก็ตการ์เด้น อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต เกษตรกรทั่วไป ตลอดจนผู้สนใจและหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการสัมมนาในวันนี้ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสับปะรด ร่วมในพิธีเปิด

นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สับปะรดภูเก็ต เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสับปะรดในแหล่งอื่น คือ รสหวาน กรอบ กลิ่นหอม เนื้อมีสีเหลืองตลอดทั้งผล เยื่อใยน้อย แกนผลกรอบรับประทานได้ จากคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นผลผลิต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน2552 ทำให้ได้รับการคุ้มครองและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการสับปะรดภูเก็ต แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้รับงบประมาณตามแผน พัฒนาจังหวัด ดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดภูเก็ต เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดภูเก็ต พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสับปะรดภูเก็ต ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในระบบการควบคุมคุณภาพและข้อตกลงของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดภูเก็ต ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 และเพื่อประชาสัมพันธ์พืชเศรษฐกิจประจำถิ่น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสับปะรดภูเก็ตที่มีคุณภาพ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดภูเก็ต และการสัมมนาพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดภูเก็ต ในครั้งนี้

ขณะที่นายสงกรานต์ ภักดีคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยว่า สับปะรดภูเก็ตเป็นพืชของดีเมืองภูเก็ต ที่ควบคู่กับการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติและผสมผสานภูมิปัญญาที่สืบทอดมานาน และเป็นที่น่ายินดีที่สับปะรดภูเก็ตได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทำให้ได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินและภูมิปัญญาของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2558 จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัว ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต และผู้ประกอบการสับปะรดภูเก็ต อย่างมาก

การพัฒนาสับปะรดภูเก็ต จะต้องมียุทธศาสตร์ในหลายๆ ด้าน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กระบวนการผลิตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ต้องผ่านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสับปะรดภูเก็ต ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญ เกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน มีข้อกำหนดและเงื่อนไขของกลุ่มเป็นแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องของการตลาด ปัจจุบันยังไม่มีแหล่งหรือจุดจำหน่ายสับปะรดภูเก็ตที่ปลูกในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะ และแยกแยะไม่ได้ว่าผลผลิตใดเป็นสับปะรดภูเก็ต ผลผลิตใดเป็นสับปะรดจากแหล่งอื่น ดังนั้นควรจะจัดตั้งจุดจำหน่ายสับปะรดภูเก็ตโดยเฉพาะ ในการวางแผนการตลาด ต้องมองถึงรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต รูปแบบการจำหน่าย รวมทั้งการส่งออกต่างประเทศด้วย

นายสงกรานต์ กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้สับปะรดภูเก็ตมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น การพัฒนาสับปะรดภูเก็ตในเชิงบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน จะเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะผลักดันให้สับปะรดภูเก็ตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.