อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมพลังพัฒนา จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมพลังพัฒนา จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “รวมพลังพัฒนา จ.ภูเก็ต”
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “รวมพลังพัฒนา จ.ภูเก็ต”

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (รวมพลังพัฒนาจังหวัดภูเก็ต) โดย นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต นางวรรธนา ไฝสีดำ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต รต.วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง ตลอดจนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรสตรีจากทุกหมู่บ้านในจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายด้านการบริหาร การเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของด้านการปกครองท้องถิ่นจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นกลุ่มองค์กรต่างๆ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต ในลักษณะให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโลกไร้พรมแดนด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาที่ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาเมือง โดยกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรสตรี ก็เป็นองค์กรที่สำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น จำเป็นต้องพัฒนาและสร้างองค์กรเหล่านี้ให้เข้มแข็งในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาจังหวัดภูเก็ตต่อไป

การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมเวทีเสวนาวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน เพื่อนำไปสู่ทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าโอท็อป กิจกรรมแจกจักรยาน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ตัวแทนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรสตรีจากทุกหมู่บ้านในจังหวัดภูเก็ตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ศึกษา เรียนรู้ ประวัติเมืองภูเก็ต ค้นหาโอกาสในการพัฒนา วิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสร่วมเกี่ยวข้อง ในกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ทิศทางในการพัฒนาสู่เมืองภูเก็ต

ด้าน นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (รวมพลังพัฒนาจังหวัดภูเก็ต) ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการในลักษณะการให้ความรู้แก่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทท้องถิ่น เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาที่ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาเมือง โดยกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรสตรี ก็เป็นองค์กรที่สำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ในนามของจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ผู้ร่วมเสวนา ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรสตรีจากทุกหมู่บ้านในจังหวัดภูเก็ต และผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมทำให้การจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อบจ.ภูเก็ต จะได้จัดโครงการดีๆ ที่มีประโยชน์อย่างนี้ต่อไป

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “รวมพลังพัฒนา จ.ภูเก็ต”http://news.phuketindex.com/government/phuket-people-228189.html

Posted by Phuket Journal on Monday, December 14, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.