พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเร่งส่งเสริมสินค้าอินทรีย์จัดงาน “Phuket lifestyle by Organic” สินค้าอินทรีย์วิถีชีวิตใหม่ของคนภูเก็ต

พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเร่งส่งเสริมสินค้าอินทรีย์จัดงาน “Phuket lifestyle by Organic” สินค้าอินทรีย์วิถีชีวิตใหม่ของคนภูเก็ต

พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเร่งส่งเสริมสินค้าอินทรีย์จัดงาน“Phuket lifestyle by Organic” สินค้าอินทรีย์วิถีชีวิตใหม่ของคนภูเก็ตเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2558 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นาย พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดงาน “Phuket lifestyle by Organic” สินค้าอินทรีย์วิถีชีวิตใหม่ของคนภูเก็ต โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายประคอง รักษ์วงค์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการเกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประคอง กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมด้านการค้าสินค้าอินทรีย์ ซึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของยุทธศาสตร์การค้าไทย สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน โดยมีเป้าหมายพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดในโลกการค้าอนาคต ให้แก่เกษตรกรผู้ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ มีความเจริญเติมโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวปีละกว่า 9 ล้านคน รายได้หลักของจังหวัดมาจากภาคการท่องเที่ยว (ปีละงบประมาณ 241,900 ล้านบาท) ประชากรมีรายได้สูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ จังหวัดภูเก็ตจึงเป็นจังหวัดที่มีกำลังซื้อสูงมาก ดั้งนั้น หากสามารถผลักดันให้สินค้าเกษตรอินทรีย์จากแหล่งผลิตต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศออกสู่ตลาดผู้บริโภคในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ จังหวัดภูเก็ต ก็จะเป็นโอกาสในการผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์สู้ตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้น ในการนี้กระทรวงพาณิชย์จึงขออนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต “Phuket lifestyle by Organic” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

นายประคอง ยังกล่าวต่ออีกว่าโครงการสินค้าอินทรีย์วิถีชีวิตใหม่ของคนภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการ มีการเชื่อมโยงเกษตรสินค้าท้องถิ่น ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายทั้งในท้องถิ่นและภูมิภาค สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการอย่างแท้จริง เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทำให้เกิดการตื่นตัว/กระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการสนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ผู้ประกอบการ รวมทั้งข้อมูลการตลาดที่ทันสมัย สามรถใช้ในการจัดทำแผนงานด้านการตลาดเชิงรุกส่งผลให้ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักเห็นถึงความสำคัญ/โอกาสทางการตลาด/และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมตลาดอินทรีย์ เพื่อการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านอาหาร และให้กลุ่มเป้าหมายร่วมขับเคลื่อนการนำสินค้าอินทรีย์สู่ตลาด (ในและต่างประเทศ) เช่น เมนูอาหารจากเกษตรอินทรีย์ จัดมุมจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ ร้านอาหารอินทรีย์ เป็นต้น

ด้านนางกุลณี กล่าวว่า เครือข่ายธุรกิจอินทรีย์ หรือ “Organic Business Community” เป็นความริเริ่มของกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจอินทรีย์ โดยกระทรวงฯ ให้การสนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค สถานที่ และมีการผลิตที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านสินค้าและบริการเพื่อจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ พร้อมกับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายในการขยายการเชื่อมโยงด้านการตลาด ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ รวมทั้งกระตุ้นการบริโภคสินค้าอินทรีย์ภายในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมสินค้าอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

Share:

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.