ทัพเรืออินเดีย เทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต 21-24 ก.พ.นี้

จากกองเรือฝึกอบรมหมายเลข 1 จำนวน 3 ลำ ได้เข้าจอดท่าเทียบบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต เป็นเวลา 4 วัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับทัพเรือภาค 3 และจังหวัดภูเก็ตด้วย

เนื่องจากประเทศอินเดีย และไทยมีเขตแดนทางทะเลในเขตทะเลอันดามันร่วมกัน ความสัมพันธ์ทางอารยธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภาษาเชื่อมโยงทั้ง 2 ประเทศเข้าด้วยกัน ชาวอินเดียพลัดถิ่นจำนวนมากที่อาศัย และทำงานในประเทศไทยเป็นอีกสายใยหนึ่งที่สำคัญกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา นโยบายมองตะวันออกของอินเดียที่สอดรับกับนโยบายมองตะวันตกของประเทศไทย ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ส่วนความสัมพันธ์ทางการค้า เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทย และอินเดียเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญ ที่เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 2 ประเทศร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

ในการรวมกลุ่มระดับอาเซียน การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และ BIMSTEC การดำเนินการตามข้อตกลงการค้าในภาคสินค้าระหว่างอินเดีย และอาเซียน ตั้งแต่เดือน ม.ค.53 เป็นก้าวสำคัญล่าสุดของการเป็นประเทศพันธมิตร

โดยความมั่นคงและความร่วมมือด้านการทหารก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่สำคัญในหลายๆ ด้าน ระหว่างประเทศอินเดียและไทย ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการภาคปกติร่วมกัน การลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันในบริเวณใกล้เขตแดนทางทะเลสากล เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย การปล้นสะดม และการลักลอบขนของเถื่อน

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่สถาบันฝึกอบรมต่างๆ ของกองทัพทั้ง 2 ประเทศ และการเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ในการฝึกปฏิบัติการทางทหาร การอภิปรายระหว่างเจ้าหน้าที่และการเดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ฝึกอบรมในระดับต่างๆ

“เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เรือหลวงล่องลมแห่งกองทัพเรือไทยเดินทางมาเยือนท่าเรือพอร์ทแบลร์ที่เกาะอันดามัน นิโคบาร์ เพื่อทำการฝึกปฏิบัติการทางเรือนานาชาติ (Ex-MILAN) ซึ่งจัดโดยกองทัพเรืออินเดีย และมีทหารเรือและคณะผู้แทนจาก 12 ประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมในการฝึก ขณะเดียวกันเรือของกองทัพเรืออินเดียได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยหลายครั้ง สำหรับการเดินทางมาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมาเยือนด้วยไมตรีจิต

ประกอบด้วยเรือ 3 ลำจากกองเรือฝึกอบรมหมายเลข 1 ของกองทัพเรืออินเดีย ได้แก่ เรือไอเอ็นเอ็สตีร์ เรือไอเอ็นเอ็สกฤษณะและเรือไอซีจีเอ็สวารุณา ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง โดยนักเรียนนายเรือฝึกหัดที่ประจำการบนเรือทั้ง 3 ลำ เคยเดินทางไปเยือนท่าเรือโคลอมโบ ศรีลังกา ท่าเรือพอร์ทหลุยส์ (มอริเชียส) ท่าเรือวิคตอเรีย (ซีย์เชลส์) และท่าเรือย่างกุ้ง ประเทศพม่ามาแล้ว”

Share:

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.