อบจ.ภูเก็ต หารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)

อบจ.ภูเก็ต หารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม, นายสิทธิโชค เดชภิบาล, นายคำรณ พันธุ์ทิพย์, นายสัญญา สิงห์ศรีดา และนางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ก่อสร้างอาคารประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นห้องรับรองแห่งแรกที่ไว้ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ต และเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งภายในประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ประกอบด้วย ห้องศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง อาคารขายสินค้า 1 ห้อง ห้องสำนักงาน 1 ห้อง ตึกบริการ จำนวน 1 หลัง (ห้องศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ห้องสมุดนักท่องเที่ยว และห้องสำนักงาน 2) เสาศิลา 29 ต้น เป็นเสาประติมากรรมเรียงรายเป็นแนวยาว 29 ต้น ซึ่งได้เรียงร้อยเรื่องราวต่างๆ ของภูเก็ต ทั้งในเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การก่อตั้งอนุสรณ์สถานถลางชนะศึก ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีของชาวภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยว อาชีพ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตตั้งแต่ยุครุ่งเรืองจากการทำเหมืองแร่ดีบุกจนถึงยุคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น มีสถิติการเข้าเยี่ยมชมของโรงเรียนต่างๆ ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 6,922 คน หน่วยงานต่างๆ ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรม จำนวน 6 ครั้ง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2,190 คน

โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) สร้างจุดสนใจและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน และนักท่องเที่ยว เช่น จัดทำสะพานไม้ยื่นลงไปในบึงน้ำ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณประติมากรรมเต่าและไข่เต่า รวมถึงการพัฒนาตัวอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน เป็นต้น

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)http://news.phuketindex.com/government/phuket-gateway-2-228445.html

Posted by Phuket Journal on Thursday, January 7, 2016

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.