ภูเก็ตลงนามข้อตกลงร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภูเก็ตลงนามข้อตกลงร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 ก.พ. 55 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต) กับหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ) 

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศพส.จ.ภก.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กับส่วนราชการเกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ โดยนายอำเภอ ซึ่งได้เห็นชอบร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนและสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความเชื่อมั่น และอุ่นใจให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นหลักในการปฏิบัติ และให้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องยาเสพติดมาดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อดำเนินการยุติปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง และเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณ ของเป้าหมายทุกเรื่องให้ชัดเจน สามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายตรี กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดภูเก็ตให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม และเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณ ของเป้าหมายทุกเรื่องให้ชัดเจน สามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายตรี กล่าวอีกว่า ตนในฐานะผู้อำนวยการ ศพส.จ.ภก.และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดภูเก็ตได้พิจารณาเป้าหมายการดำเนินการของจังหวัดภูเก็ตแล้ว ยินดีที่จะให้คำแนะนำ กำกับ และติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

Share:

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.