ขนส่งภูเก็ตลงนาม MOU กับสถานศึกษาร่วมจัดการอบรมใบขับขี่

ขนส่งภูเก็ตลงนาม MOU กับสถานศึกษาร่วมจัดการอบรมใบขับขี่

ขนส่งภูเก็ตลงนาม MOU กับสถานศึกษาร่วมจัดการอบรมใบขับขี่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ ห้องประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต นาย ธีรยุทธ์ ประเสริฐผล ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพีธีลงนามบันทึกข้อความตกลงร่วมมือในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยมีตัวแทนจากสถาบันดังกล่าว พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายธีรยุทธ์ กล่าว่า เนื่องจากมีประชาชนติดต่อเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถกับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎี 4 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการทดสอบ ประกอบกับกรมการขนส่งทางบกได้มอบให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศประสานกับสถาบันการศึกษาภาครัฐในแต่ละจังหวัด ที่มีมาตรฐานและมีความพร้อมให้ดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฏีกับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง รวมทั้งกรมการขนส่งได้เตรียมพัฒนามาตรฐานผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีความรู้ในการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการทดสอบข้อเขียนจากเดิม 30 ข้อ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านร้อยละ 75  เป็น 50 ข้อ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านร้อยละ 90 ซึ่งผู้ที่ขอรับใบอนุญาตสามารถเลือกเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันข้างต้นได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.