อบจ.ภูเก็ต ประชุมโครงการพัฒนาเขื่อนบางวาด-อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

เขื่อนบางวาด-อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยโครงการออกแบบวางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มอบหมายให้บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและวางแผนแม่บทในการพัฒนาดังกล่าว โดยมีหน่วยงานและตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการชลประทานภูเก็ต ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต ทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอถลาง นายอำเภอกะทู้ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.กะทู้ และ ต.ศรีสุนทร

นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานว่า “สืบเนื่องจากพื้นที่เขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำที่สำคัญของเกาะภูเก็ต ที่ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านเกษตรกรรม และการผลิตน้ำประปาให้บริการชุมชน อีกทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบอ่างเก็บน้ำ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ต่อเนื่องกับผืนป่าและแนวเขาตอนกลางของเกาะภูเก็ต จึงทำให้เขื่อนบางวาด และอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งนันทนาการของชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี ด้วยศักยภาพดังกล่าว จึงควรส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการของชุมชน และส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้มอบหมายให้บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจัดทำ “โครงการออกแบบ วางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาด และอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ” เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยว และเป็นการสร้างโครงข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต ภายใต้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ

สำหรับในวันนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อยของโครงการ โดย อบจ.ภูเก็ต ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการพัฒนาโครงการเขื่อนบางวาด และอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอแนวความคิดในการวางผังแม่บท การออกแบบโครงการพัฒนาเบื้องต้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการในลำดับต่อไป”

ทางด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมย่อยของโครงการออกแบบวางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาด และอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ได้เห็นความร่วมมือกันของแต่ละหน่วยงานที่ได้จัดทำโครงการดีๆ เพื่อพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มีนโยบายที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั่วทั้งเกาะภูเก็ต ทั้งนี้จึงอยากให้โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่พวกเราเริ่มต้นด้วยกัน โดยกรมชลประทานจะร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต และร่วมกับทุกฝ่ายที่จะพัฒนาเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งให้พี่น้องชาว ต.กะทู้ และ ต.ศรีสุนทร ได้มาใช้บริการอย่างเต็มที่ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่จะเป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนั้น ในปลายปีนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จะมีโครงการสวนสุขภาพที่บริเวณเขาโต๊ะแซะ เพื่อเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายแก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งมีโครงการพื้นที่สวนสาธารณะที่บริเวณบ้านดอน และอีกหนึ่งโครงการใหญ่ คือ โครงการพัฒนาน้ำตกกะทู้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ในการนี้ นายทรงกริช สรรพกิจ กรรมการบริหารบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด และนายสมลักษณ์ บุญณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบชุมชนเมืองและสถาปัตยกรรมของโครงการ ได้นำเสนอผลการวางผังแม่บท และออกแบบเบื้องต้นของโครงการพัฒนาเขื่อนบางวาด โดยได้กำหนดแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรม และพื้นที่ใช้สอย ของการวางผังแม่บทออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

  1. ส่วนบริการ ได้แก่ พื้นที่ลานจอดรถและสวนสาธารณะเดิมของโครงการเสนอให้มีการพัฒนาเป็นส่วนพักผ่อนหย่อนใจและเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงโครงการ
  2. ส่วนประชุมสัมมนา ได้แก่ บริเวณบ้านพักสวัสดิการเดิมของกรมชลประทาน เสนอให้พัฒนาเป็นอาคารประชุมสัมมนาที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 200 คน
  3. ส่วนแสดงพันธุ์ไม้พื้นถิ่นและสวนสาธารณะ ได้แก่ บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เสนอให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะที่เชื่อมต่อเข้ากับแนวสันเขื่อนในรูปแบบอาคารแสดงพันธุ์ไม้พื้นถิ่นภาคใต้ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่
  4. ส่วนกิจกรรมผจญภัยและสันทนาการเชิงสุขภาพ ได้แก่ พื้นที่บริเวณด้านทิศใต้ของสันเขื่อนบริเวณเกาะกลางผืนน้ำ เสนอให้พัฒนาเป็นกิจกรรมผจญภัย โดยเน้นรูปแบบสันทนาการเชิงสุขภาพ และตอบรับกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เข้าค่ายพักแรม ผู้สัมมนาเป็นหมู่คณะหรือผู้สนใจทั่วไปที่ชื่นชอบการผจญภัย

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.