พุทธศาสนิกชนในภูเก็ต ร่วมทำบุญวันสารทเดือนสิบ

ภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 กันยายนนี้ ที่วัดควนหรือวัดวิชิตสังฆารามจังหวัดภูเก็ต มีประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตจำนวนมากร่วมทำบุญเนื่องในวันสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นประเพณีของคนภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน

โดยในวันดังกล่าวชาวบ้านจะทำขนมขึ้นมาเป็นการเฉพาะจำนวน 5 ชนิดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมรู ขนมบ้า และขนมเทียน เพื่อนำอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเรียกขนมดังกล่าวว่าขนมเดือนสิบ ซึ่งชาวบ้านจะนำขนมทั้ง 5 ชนิด มาตั้งหมู่รับเพื่อถวายพระภิกษุและอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากนั้นชาวบ้านจะมีการแย่งขนมดังกล่าว บางส่วนจะนำมารับประทาน ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้เรียกว่า  “การชิงเปรต”

สำหรับประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกที่ต้องจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 มายังโลกมนุษย์เพื่อขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบจะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปีแต่วันที่นิยมทำบุญกันมากคือวันแรม 13-15 ค่ำ ประเพณีวันสารทเดือนสิบโดยในส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนกันยายนของทุกปี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.