นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงโครงการ Phuket Care ปี 58

นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงโครงการ Phuket Care ปี 58

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม Phuket Care ปี 2558

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องยูงทอง โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต (ต่อเนื่อง) ปี 2558 โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

สำหรับการดำเนินงานหมวดงบอุดหนุน อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต (ต่อเนื่อง) ปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านได้รับการดูแลช่วยเหลือจากทีมสหวิชาชีพและทีมจิตอาสาสมัครสาธารณสุขอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพื่อให้จิตอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้หน่วยบริการได้จัดทำฐานข้อมูลผู้พิการในชุมชนให้เป็นปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายจิตอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนเพิ่ม โดยมีแผนงานกิจกรรมและวิธีการดำเนินงานต่างๆ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่จิตอาสาสมัครสาธารณสุข (รายใหม่) หลักสูตร 5 วัน

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

กิจกรรมที่ 4 การเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยแพทย์ / พยาบาลหรือผู้รับผิดชอบงานคนพิการ / จิตอาสาสมัครสาธารณสุข / หมอนวดพื้นบ้าน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน / ศึกษาดูงานนอกเขตจังหวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการภูเก็ตแคร์ เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก ถือว่าเป็นโครงการดีเด่นในระดับประเทศ หลายจังหวัดก็ได้มาดูงานโครงการภูเก็ตแคร์ ทั้งนี้ความสำเร็จนั้นเกิดจากพวกเราทุกคน ซึ่ง อสมช. ทุกคนทำงานด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง

ประชุม Phuket Care ปี 2558

อย่างไรก็ตาม ทั้ง อบจ.ภูเก็ต สาธารณสุข และอสม. ทุกฝ่ายจะต้องประสานงานร่วมมือกัน แล้วงานจะสำเร็จ ฉะนั้น การระดมสมองกันในวันนี้ คือการมองข้ามกฎเกณฑ์ของตัวเอง เพราะยิ่งปัญหาเยอะ ความร่วมมือกันก็ยิ่งเยอะ ขอให้ช่วยกันระดมสมอง ประสานงานกัน และแชร์ความคิดเห็นกันร่วมกันอย่างต่อเนื่อง”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.