ภูเก็ตจัดประกวดกระบือไทย ครั้งที่ 1

ภูเก็ตจัดประกวดกระบือไทย ครั้งที่ 1

กระบือไทย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่บริเวณสนามด้านข้างอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลการประกวดกระบือไทย จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ตจัดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

นายสมชาย สกุลชิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดประกวดกระบือไทยจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงกระบือไทย สร้างเครือข่ายการเลี้ยงกระบือไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแล้วเกษตรกรที่ส่งกระบือเข้าประกวดจะได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการเลี้ยงกระบือ เพื่อพัฒนายกระดับพันธุ์กระบือไทยให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์กระบือไทยในจังหวัดภูเก็ตที่มีอยู่จำนวนไม่มากนัก อันเป็นผลสืบเนื่องมากจากการเติบโตทางการท่องเที่ยว และเหลือพื้นที่สำหรับการเลี้ยงกระบือน้อยลงอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายศิลธป กิ้มเซ่งตัน ศูนย์ประสานงานเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงควายประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กระบือในภูเก็ตขณะนี้มีประมาณ 900 กว่าตัว ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ตำบลเทพกระษัตรี อ.ถลาง โดยเกษตรกรจะเลี้ยงเพื่อขายเนื้อ ส่งเข้าประกวด เลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และเลี้ยงเพื่อการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมขี่ควาย ขี่เกวียน สาธิตการทำนาให้นักท่องเที่ยวชม เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาการเลี้ยงกระบือในภูเก็ตยังขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ และยังมีปัญหาขาดแคลนเวชภัณฑ์ ยา และแร่ธาตุ ตลอดจนการรณรงค์ผสมเทียมเนื่องจากมองว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว

สำหรับการประกวดกระบือไทยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทพ่อพันธุ์ ฟันแท้ 2 คู่ขึ้นไป ประเภทแม่พันธุ์ ฟันแท้ 2 คู่ขึ้นไป ประเภทเพศผู้ ฟันแท้ 1-2 คู่ ประเภทเพศเมีย ฟันน้ำนม 1-2 คู่ ประเภทเพศผู้ ฟันน้ำนม และประเภทเพศเมีย ฟันน้ำนม โดยรางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 4,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินสด 1,500 บาท

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.