เตรียมความพร้อมจัดงานประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาด

เตรียมความพร้อมจัดงานประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาด

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่บริเวณหาดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปริญญา จริยหัตถกิจ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล รวมถึงเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณหาดสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการคณะกรรมการจัดงานประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้ถวายยองค์ราชันย์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแสดงพลัง ในการประกาศเจตนารมณ์ในการพิทักษ์รักษาหาดไว้ให้สำหรับอนุชนรุ่นหลัง โดยภายในงานดังกล่าวได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การจัดนิทรรศการเรือใบ การแข่งขันกีฬาทางน้ำ กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านสะท้อนวัฒนธรรม นิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ในอดีตของจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต  ได้รับผิดชอบการบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ รวมถึงฝ่ายมหรสพและการแสดง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หาดสุรินทร์
หาดสุรินทร์

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดระเบียบชายหาดตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ตาม Road Map 4 ระยะ (ระยะที่ 1 บังคับใช้กฎหมาย ระยะที่ 2 การกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการ ระยะที่ 3 การจัดระเบียบชายหาด ระยะที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน) โดยได้ดำเนินการครอบคลุมในทุกพื้นที่หาด จำนวน 50 หาด ในจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งประเภทหาดออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. หาดเทิดพระเกียรติ  2. หาดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. หาดจัดระเบียบ ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการตาม Road Map มาถึงระยะสุดท้ายแล้ว สำหรับหาดเทิดพระเกียรตินั้น จังหวัดได้เตรียมการที่จะพัฒนาให้เป็นอุทยานราชภักดิ์หาดสุรินทร์ ซึ่งจะมีการพัฒนาหลายด้านในอนาคต คือ 1. สวนพฤกษศาสตร์ 2. โครงการพระราชดำริ 76 จังหวัด 3. กีฬาทางโปรด (พิพิธภัณฑ์เรือใบ) 4. พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชกรณียกิจในจังหวัดภูเก็ต 5. การฟื้นฟูพลับพลา-ที่ประทับ 6. พิพิธภัณฑ์หรือพระราชานุสาวรีย์มหาราชทุกพระองค์ ฯลฯ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.