การจัดตั้งห้องอาเซียน ในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ห้องอาเซียน

จากนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง “ห้องอาเซียน” ในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไปแล้วเมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2554 และได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง “ห้องอาเซียน” ขึ้นในพื้นที่ของสำนักงานฯ ประมาณ 20 ตารางเมตร (ห้องทำงานเดิมของประชาสัมพันธ์จังหวัด)โดยจะเป็นห้องเอนกประสงค์ที่ประกอบด้วย สื่อนิทรรศการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร และสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อใช้สำหรับค้นคว้า หาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ได้แก่ เพลง ประวัติ หนังสือ กฎบัตรอาเซียน ข้อมูลประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจา โครงการต่าง ๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความเชื่อมโยง โดยจะมีสื่อทั้งภาษาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานของประชาชนทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชนในท้องถิ่น และสื่อภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาราชการของอาเซียน สำหรับชาวต่างชาติและสื่อมวลชนต่างประเทศที่จะนำข้อมูลข่าวสารนี้ไปขยายผลต่อไป

อย่างไรก็ตาม “ห้องอาเซียน” นี้ ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในเบื้องต้นได้นำเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้ว และขอรับการสนับสนุนข้อมูล สื่อความรู้ต่าง ๆ จากสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณจากจังหวัดภูเก็ตและจากส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปี 2554 นี้

Share:

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.