จัดหางานภูเก็ต รายงานการดำเนินงานศูนย์จดทะเบียนต่างด้าว

จัดหางานภูเก็ต รายงานการดำเนินงานศูนย์จดทะเบียนต่างด้าว

 

จัดหางานภูเก็ต รายงานการดำเนินงานศูนย์จดทะเบียนต่างด้าว

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 57 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ได้แถลงในโครงการ ผวจ. พบสื่อมวลชน ว่า ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ หรือ ONE STOP Service จังหวัดภูเก็ต ที่เปิดศูนย์ฯ ให้บริการนายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวมารายงานตัว และขึ้นทะเบียน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ในช่วงระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 1 กันยายน 2557 รวมเป็นระยะเวลา 37 วัน มีนายจ้างและคนต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนประกอบด้วย นายจ้างขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 3,243 ราย แยกเป็นประเภทกิจการทั่วไปจำนวน 3,078 ราย กิจการประมงทะเล จำนวน 165 ราย (เรือจำนวน 172 ลำ) ส่วนคนต่างด้าวขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 18,358 คน เป็นแรงงานจำนวน 17,262 คน (แยกเป็นสัญชาติเมียนมาร์ 16,126 คน สัญชาติลาว 886 คน สัญชาติกัมพูชา 250 คน) เป็นผู้ติดตามจำนวน 1,096 คน (แยกเป็นสัญชาติเมียนมาร์ 1,015 คน สัญชาติลาว 60 คน สัญชาติกัมพูชา 21 คน)

ในจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 17,262 คน ทำงานในประเภทกิจการต่าง ๆ เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนดังนี้ กิจการก่อสร้าง จำนวน 9,062 คน คิดเป็น 52.50 % การให้บริการต่าง ๆ จำนวน 2,144 คน คิดเป็น 12.42 % กิจการประมง จำนวน 1,751 คน คิดเป็น 10.14 % กิจการค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย จำนวน 1,003 คน คิดเป็น 5.81 % และกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 841 คน คิดเป็น 4.87 %

ทั้งนี้ยังมีคนต่างด้าวที่นายจ้างได้แจ้งความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนอีกจำนวน 12,742 คน และคาดว่าจะมีคนต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนใหม่ประมาณ 31,000 คน ดังนั้น จึงขอแจ้งให้นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ทุกประเภทกิจการ ไปจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาให้มีการจดทะเบียน หากไม่มาดำเนินการ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจจับ และดำเนินคดีตามกฎหมาย

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.