เปิดทำการศาลปกครองภูเก็ต

เปิดทำการศาลปกครองภูเก็ต

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการเปิดทำการศาลปกครองภูเก็ตเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขตอำนาจศาลปกครองภูเก็ตทราบ

เรียน บรรณาธิการข่าว/ ท่านสื่อมวลชนทุกแขนง

ตามที่ ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มีประกาศเปิดทาการศาลปกครองภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยมีสถานที่ทาการตั้งอยู่เลขที่ ๓๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง นั้น

สำนักงานศาลปกครองขอเรียนว่า ขณะนี้ยังคงมีประชาชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดในเขตอำนาจของ ศาลปกครองภูเก็ตที่ได้รับความเดือดร้อนและมีข้อพิพาททางปกครอง ได้เดินทางไปยื่นฟ้องคดีต่อ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช (เป็นศาลเดิมที่เคยมีเขตอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี) ซึ่งนอกจาก จะเป็นการยื่นฟ้องคดีที่ปัจจุบันไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนครศรีธรรมราชแล้ว ยังทำให้ ประชาชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดดังกล่าว อาจต้องประสบปัญหาในการเดินทางที่ไกลขึ้น

จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านสื่อมวลชนได้โปรดช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดทราบการเปิดทาการศาลปกครองภูเก็ตทางสื่อต่างๆ ตามที่เห็นสมควรด้วย จะขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภูเก็ตนั้น หากประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางไปยื่น ฟ้องคดีที่ศาลปกครองภูเก็ตด้วยตนเอง สามารถยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ศาลปกครองภูเก็ตตามที่อยู่ข้างต้นได้ โดยการนับอายุความให้ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงาน ไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภูเก็ต

สำนักงานศาลปกครอง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.