สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่สมาชิก

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 9 ต.ค. 52 ที่ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมี นายสมศักดิ์ ปฐมอรรฆย์กุล ประธานกรรมศึกษาและประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ/ที่ปรึกษาฯ ผู้แทนสมาชิก และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และธนกิจในปี พ.ศ. 2504 ตามความประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 โดยปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิก 3,663 คน มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 1,370.13 ล้านบาท  โดยได้ดำเนินการด้านสินเชื่อ ให้สมาชิกกู้ใน 3 ประเภทคือ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ  ทั้ง นี้ในปี 2552 คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ ควรจะมีความรู้ทางด้านวิชาการสหกรณ์ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม จึงได้จัดประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2552  ขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ช่วยกันสร้างสรรค์จรรโลงให้กระบวนการสหกรณ์เจริญก้าวหน้า ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกได้รู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นต้น

สำหรับการจัดประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ครั้งนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้ในหัวข้อ ปรัชญา หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์, หลักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างถูกวิธี, ความสำนึกและความตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกฯ โดยคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ประกอบด้วย นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นายสมพงศ์ สิทธิไชย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, ผศ.สุพล เพชรานนท์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.