สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่สมาชิก

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 9 ต.ค. 52 ที่ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมี นายสมศักดิ์ ปฐมอรรฆย์กุล ประธานกรรมศึกษาและประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ/ที่ปรึกษาฯ ผู้แทนสมาชิก และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และธนกิจในปี พ.ศ. 2504 ตามความประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 โดยปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิก 3,663 คน มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 1,370.13 ล้านบาท  โดยได้ดำเนินการด้านสินเชื่อ ให้สมาชิกกู้ใน 3 ประเภทคือ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ  ทั้ง นี้ในปี 2552 คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าสมาชิกสหกรณ์ฯ ควรจะมีความรู้ทางด้านวิชาการสหกรณ์ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม จึงได้จัดประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2552  ขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ช่วยกันสร้างสรรค์จรรโลงให้กระบวนการสหกรณ์เจริญก้าวหน้า ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกได้รู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นต้น

สำหรับการจัดประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ครั้งนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้ในหัวข้อ ปรัชญา หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์, หลักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างถูกวิธี, ความสำนึกและความตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกฯ โดยคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ประกอบด้วย นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นายสมพงศ์ สิทธิไชย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, ผศ.สุพล เพชรานนท์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

Related Post

ทน.ภูเก็ต เร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

ทน.ภูเก็ต เร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ เร่งรัด ติดตามผู้รับจ้าง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.